Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Paymed.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca  – PAYNATION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Ostródzkiej 74G, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, pod numerem KRS 0000596713, NIP 5242791516, REGON 36351429000000.
  2. Serwis –  serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.paymed.pl.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała symulacji kredytowej, (ii) dokonała wyboru placówki, (iii) wypełniła i przesłała formularz kredytowy, (iv) zgłosiła nową placówkę lub (v) skorzystała z formularza kontaktowego.
  5. Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
  6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom dokonywanie symulacji kredytowych
  2. udostępnia wyszukiwarkę Placówek współpracujących z Usługodawcą i wykonujących usługi w wybranej przez Użytkownika specjalizacji
  3. umożliwia Użytkownikom wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza kredytowego;
  4. umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań przez formularz kontaktowy;
  5. umożliwia Użytkownikom zgłaszanie nowych Placówek, z których usług chcieliby skorzystać.
 2. Usługodawca oświadcza, że nie świadczy bezpośrednio usług kredytowych. Umowy kredytowe Użytkownicy zawierają bezpośrednio z bankami, z którymi współpracuje Usługodawca.
 3. Usługodawca nie odpowiada za decyzje podejmowane przez banki w zakresie oceny zdolności kredytowej Użytkownika oraz decyzji o przyznaniu kredytu.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Warunkiem skorzystania z usługi jest: dokonanie symulacji kredytowej, wybór placówki i specjalizacji oraz uzupełnienie i wysłanie formularza kredytowego.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy wypełnianiu formularzy. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 9. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny

§4. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Uwagi i sugestie można zgłaszać pisząc na adres e-mail: kontakt@paymed.pl.
 6. Niniejszy Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.