Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.paymed.pl, zwanej dalej „Platformą”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Platformy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PAYNATION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Ostródzkiej 74G, KRS: 0000596713, NIP: NIP 5242791516, REGON 36351429000000, właściciel platformy internetowej www.paymed.pl, dokonujący za jej pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

1. Zbieranie danych.

Platforma zbiera dane osób, które dokonały zgłoszeń przez wypełnienie formularzy.

2. Zakres zbieranych danych.

W zależności od formy korzystania z Platformy mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez Platformę usług.

W przypadku chęci korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Platformy mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu w celu świadczenia usług, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu.

3. Cel zebrania danych

3.1. Podane przez Państwa dane w formularzach wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a Biurem Obsługi Klienta. 

3.2. Administrator danych uprawniony jest, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926), w zakresie, w którym nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika dla celów realizacji usług marketingu bezpośredniego świadczonych usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

3.3. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Platformy do preferencji jej gości, a także w celu administrowania oraz doskonalenia Platformy.

4. Prawo dostępu

4.1. W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.

4.2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres: kontakt@paymed.pl 

4.3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

5. Mechanizm cookies

5.1. Platforma używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Platformę. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Platformę do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Platformy.

5.2. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów,
w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Platformy będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

6. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

Platforma może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Platformę. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

7. Adres IP

Platforma zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Platformy.

8. Cookies innych podmiotów

8.1. Platforma zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Platformy. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.

8.2. W reklamach zamieszczanych na stronach Platformy mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

8.3. Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

9.  Dostęp do danych osób trzecich

9.1. Do danych osobowych zbieranych przez Platformę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Platformy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Platformy.

9.2. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

10.  Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

10.1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

10.2. Administrator danych oprócz zapewnienia ochrony danych w sposób, o którym mowa w ust. 10.1, zapewnia pełną ochronę nośników, w tym serwera, na którym utrwalone są podane przez Państwa dane osobowe.

11.  Wyłączenie odpowiedzialności

11.1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Platformy w celach handlowych, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;

11.2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

11.3. Platforma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Platformy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Platformy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Platformy.

12.  Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@paymed.pl

13.  Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

  • Data ostatniej modyfikacji: 22 kwiecień 2017